Els usos dels verbs “ser” i “estar”

Com treballeu a l’aula els usos de ser i estar?  Suposa cap dificultat la distinció entre les nocions d’identificació, de caracterització i de canvi d’estat?

Novetats de la GIEC sobre els usos dels verbs ser i estar

En general, demanen ser les copulatives d’identificació (L’Alba és la cap / aquella d’allà) i les de caracterització (que adscriuen una propietat no circumstancial: El pare és ros / de Maó), i estar les que atribueixen propietats resultants d’un canvi d’estat (El pare està trist/cansat) (§ 22.3).

Les principals novetats són:

a) l’alternança entre ser i estar amb adjectius que indiquen estat civil o laboral (solter, jubilat) o condició física (cec, coix, viu) segons si expressen la característica o subratllen un canvi (La veïna és soltera i ja està jubilada; § 22.3.1.2c)

b) l’alternança entre ser i estar segons si l’adjectiu s’interpreta com una mera descripció o com un resultat, si bé afavoreix estar la presència d’adverbis aspectuals com encara o ja (L’aigua encara/ja està freda) o adjectius intercanviables per participis com brut (cf. embrutat) (El drap està brut) (§ 22.3.1.3b)

c) l’ús de estar amb sintagmes preposicionals que expressen estat o situació fruit d’un canvi o procés (L’acte està a punt de començar; El disc fa poc que està a la venda; § 22.3.1.1c), localitzacions figurades (Estem en les vostres mans; § 22.3.2.3)

d) la possibilitat d’usar estar en lloc de ser en construccions pròximes a les passives amb participis de verbs com determinar, que també accepten venir   (L’ordre està/ve determinat per l’edat; § 23.2.2a)

Debat obert: 2 de gener de 2017
Tancament del debat: 1 de febrer de 2017

De la descripció a la norma

La nova Gramàtica de la llengua catalana presenta la norma partint de la descripció gramatical; exposa els usos generals, vàlids en tots els territoris i per a tots registres, sense marcar-los. Com veieu, des de la vostra perspectiva d’ensenyants, que la normativa es difongui com una descripció del bon ús? És una orientació adient per als currículums educatius actuals? Com introduïu la noció de norma a secundària? Feu distinció entre ús i norma? Distingiu entre usos inadequats al registre i altra mena d’errors?

Debat obert: 15/12/2016
Tancament del debat: 15/1/2017 Ampliació del termini: 1/2/2017

Engeguem el debat a secundària

Benvinguts i benvingudes,

En aquests primers dies d’inscripcions ja sou 53 persones interessades a participar activament en els debats de SECUNDÀRIA de l’Acadèmia Oberta als Ensenyants (AOE). Obrim, doncs, el debat. Les primeres accions ens serviran per anar veient com funciona tot plegat.

El plantejament dels debats de l’AOE és que la moderadora llançarà cada quinze dies una pregunta per dinamitzar el debat entre el professorat inscrit (els dies 1 i 15 de cada mes). Cada debat restarà obert al llarg de tot un mes. La moderadora no participarà directament en els debats; només els obrirà i els tancarà. L’objectiu és recollir propostes, peticions o reflexions que puguin ser traslladades a la Secció Filològica o que serveixin per orientar nous debats dins de l’AOE. En tancar cada debat, en publicarem una síntesi a la plataforma.

A més de participar en els debats, us agrairem que si teniu comentaris sobre el funcionament o els continguts de l’AOE ens envieu un missatge a aoe@correu.iec.cat.