Nova actualització del DIEC2 en línia

DIEC2 - Apps en Google PlayDes de l’última setmana de maig, l’edició electrònica del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), accessible a https://dlc.iec.cat, inclou les darreres modificacions aprovades per la Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

La nova actualització del DIEC2 en línia incorpora quaranta-tres articles nous i un centenar de modificacions, algunes de les quals són conseqüència de la inclusió al diccionari de novetats de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada per l’IEC el 2016.

Entre els articles que la SF ha acordat d’afegir a la versió en línia del DIEC2 hi ha substantius com acufen, desfibril·lador, empoderament, governança, nicab, panel, sororitat (neologisme de l’any 2018) i vistaire; adjectius com halal, impactant, longeu, maleducat i migrant, i la interjecció ostres.

Les modificacions incorporades inclouen addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l’article de diccionari (la categoria gramatical, les accepcions, els exemples, la informació morfològica, les locucions, les definicions, etc.). Entre aquestes modificacions, destaquem les noves accepcions dels articles bolet (‘cosa aïllada’), cisa (‘obertura en una peça de vestir per a passar-hi el braç’), impactar (‘causar una impressió intensa’), matí (com a adverbi amb el sentit ‘de matí’), mirar (en imperatiu, com a element que emfasitza una afirmació: Mira que és indiscret!) i trenc (‘tret diacrític de la ce trencada’).

Són especialment rellevants la inclusió d’usos ben vius de l’adjectiu massa (amb el valor de ‘gaire’ en oracions negatives: No hi ha massa feina) i dels adverbis no (com a interjecció al final d’una oració: Vindràs, no?) i potser (com a element que, al començament d’una oració i seguit de que, atenua el que es diu: Potser que ho deixi per a un altre moment).

També s’han afegit exemples en alguns articles per tal d’il·lustrar les diferents preposicions regides per un mot: impacient perinquietud per / inquietud deneguit per / neguit de, etc.

Per acabar, s’ha afegit al DIEC2 un bon nombre de locucions d’ús freqüent, com ara moble bartestament vitalposar per casa jutjar perper mediació deen ocasió dede l’ordre de, etc.

La llista de tots els canvis introduïts en aquesta actualització del DIEC2 es pot consultar a la pàgina «Actualitzacions» de la consulta en línia del diccionari. Podeu trobar l’enllaç aquí: https://dlc.iec.cat/Esmenes.

Deixa un comentari